Годишни програми

Годишна програма на Основното училиште Круме Кепески за учебната 2020/2021 година

Годишна програма на Основното училиште Круме Кепески за учебната 2019/2020 година

 

Документи и извештаи за 2018 година

Биланс на состојба

Биланс на приходи и расходи

Бруто биланс

Структура на приходи по дејности

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Финансов извештај за финансиско и материјално работење

Извештај за набавки

Споредба на планирано и остварено

Изјава за достава на Годишна сметка

 

Документи и извештаи за 2017 година

Годишна завршна сметка за 2017

Биланс на состојба

Биланс на состојба

Приходи и расходи во текот на годината 

Даночен биланс

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

 

Документи и извештаи за 2016 година

Годишна Завршна Сметка за 2016 година

Годишна Завршна Сметка за 2016 година

Приходи и расходи во текот на годината

Приходи и расходи во текот на годината

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Посебни податоци за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

Структура на приходи по дејности

Структура на приходи по дејности

 

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.