Патронат на училиштето 2021

По повод патрониот празник на нашето училиште на ден 08.04.2021 се одржа онлине приредба со учениците од шесто до деветто одделение.

Со презентација во соработка со наставничката по македонски јазик м-р Татјана Пеливанова, а во изведба на учениците, се направи осврт на животот, делото и големината на Круме Кепески во градењето на македонскиот литературен јазик. Нашите ученици од литературната секција под менторство на наставничките по македонски јазик Татјана Пеливанова, Валентина Т. Стаматовска и Билјана С.Дивјакоска, ја збогатија приредбата со своите поетски творби на тема „ Делото на Круме Кепески – патоказ за вечноста на јазикот“. Со звуците на музичките изведби на учениците од оркестарот на нашето училиште, а под менторство на наставничката по музичко образование Гордана Арсовска, дополнително беше даден празничен звук во одбележувањето на патрониот празник.

Patronat 2

Patronat 1

Patronat 3

Patronat 4

Patronat 5

Patronat 6

Patronat 8

ООУ КРУМЕ КЕПЕСКИ

ул. Христо Татарчев бр. 46
Општина Кисела Вода
Скопје
1000
Република Македонија
+389.22777500

 

 

© 2016 OOUKRUMEKEPESKI. All Rights Reserved.